0 Vergelijken
  • Volgende werkdag geleverd Volgende werkdag geleverd
  • Gratis verzending vanaf €75 Gratis verzending vanaf €75
  • 14 dagen bedenktijd 14 dagen bedenktijd
  • Tot 2 jaar garantie Tot 2 jaar garantie

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen
1.1 Dit zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Sign Display Store Europe B.V., gevestigd aan Schellingstraat 22 te Etten-Leur. Sign Display Store Europe B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 59372230.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Sign Display Store Europe B.V..

Artikel 2: Bestellen en tot stand komen overeenkomst
2.1 Bestellingen kunnen op verschillende manieren worden geplaatst. Via de webshop, telefonisch, per fax of e-mail. Eventuele bevestigingen worden per fax of e-mail verzonden.
2.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft de koper aan met deze voorwaarden akkoord te gaan. Bestellingen kunnen niet worden geannuleerd.
2.3 Sign Display Store Europe B.V. behoudt zich het recht een bestelling te weigeren in geval van bewust opgeven van onjuiste gegevens, er sprake is geweest van wanbetaling of andere zaken waarbij Sign Display Store Europe B.V. het financiële risico te groot acht om te leveren. Aan de acceptatie van een bestelling kunnen daarom extra voorwaarden worden verbonden zoals vooruitbetaling.
2.4 In geval van bewust opgeven van onjuiste gegevens of enige andere vorm van poging tot oplichting zal Sign Display Store Europe B.V. aangifte doen bij de politie.
2.5 De overeenkomst komt tot stand indien Sign Display Store Europe B.V. de bestelling heeft geaccepteerd. Sign Display Store Europe B.V. zal niet altijd een opdrachtbevestiging versturen.
2.6 De koper dient voor het afronden van de bestelling de inhoud van de bestelling en zijn gegevens te controleren op juistheid. Vanwege de snelheid van verpakken en verzenden kan Sign Display Store Europe B.V. mogelijk geen wijzigingen meer doorvoeren. Eventuele kosten die het gevolg zijn van onjuiste gegevens zullen worden doorberekend aan de koper.

Artikel 3: Prijzen & aanbiedingen
3.1 Prijzen zijn in Euro’s, exclusief 21% BTW en kosten van verpakking en exclusief kosten voor administratie en verzending.
3.2 Tenzij anders overeengekomen worden bestellingen geleverd in Nederland en België voor € 4,95 per bestelling en voor Duitsland, Frankrijk en Luxemburg € 9,95 per bestelling. Voor de waddeneilanden geldt een toeslag van € 7,50 per bestelling.
3.3 Aanbiedingen zijn geldig tot de in de aanbieding vermelde datum of zolang de voorraad strekt. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 4 weken, tenzij een andere termijn in de offerte vermeld staat.
3.4 Sign Display Store Europe B.V. kan op ieder moment zonder voorafgaande mededeling haar prijzen aanpassen. Prijswijzigingen hebben geen effect op reeds afgesloten overeenkomsten. Prijzen en aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgbestellingen. Druk- en typefouten zijn voorbehouden.

3.5 Bij een 'kennelijke vergissing'(artikel wordt voor een dusdanige prijs aangeboden op de webshop die niet overeenkomt met marktconforme prijzen) kan de bestelling door Focus Green B.V. worden geannuleerd.

Artikel 4: Levering
4.1 Levering bij bestellingen die op werkdagen vòòr 17.00 uur geplaatst zijn vindt normaalgesproken op de volgende werkdag plaats. De levertijd geldt als indicatie en niet als fatale termijn.
4.2 Sign Display Store Europe B.V. is verplicht deze levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen. Sign Display Store Europe B.V. kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor overschrijding van de levertijd die redelijkerwijs onvoorzienbaar was ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. In dergelijke gevallen heeft Sign Display Store Europe B.V. het recht om in overleg met de koper de levertijd te verlengen of de overeenkomst te annuleren.
4.3 Sign Display Store Europe B.V. heeft geen invloed op vertragingen die door de transporteur veroorzaakt worden en kan hier niet voor verantwoordelijk gesteld worden.
4.4 Indien het bestelde artikel niet voorradig is zal Sign Display Store Europe B.V. de koper hiervan op de hoogte stellen.
4.5 Indien levering niet plaatsvindt binnen een termijn van 30 dagen, tenzij anders is overeengekomen, is de koper daarna gerechtigd de order te annuleren en hetgeen hij reeds betaald mocht hebben terug te vorderen. Reeds betaalde bedragen zullen in dit geval binnen 30 dagen gecrediteerd worden.
4.6 Indien een zending geweigerd of niet afgehaald wordt is Sign Display Store Europe B.V. gerechtigd de gemaakte transportkosten op de koper te verhalen

Artikel 5: Transport en risico
5.1 De wijze van transport, verzending en verpakking wordt, indien geen nadere aanwijzing door de koper aan Sign Display Store Europe B.V. is verstrekt, door ons als goed koopman bepaald. Eventuele specifieke wensen van de koper inzake transport/verzending worden slechts uitgevoerd indien de koper heeft verklaard de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
5.2 De koper dient bij aflevering van het pakket de vrachtbrief van de transporteur te ondertekenen voor het in ontvangst nemen van het pakket.
5.3 De koper dient na aflevering de inhoud van het pakket te controleren. Indien de bestelling onverhoopt niet volledig of onjuist mocht zijn, dient de koper zo snel mogelijk en uiterlijk binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst contact op te nemen per email info@signdisplaystore.nl. Na deze termijn kunnen geen manco’s meer worden aangemeld.
5.4 Alle zendingen worden door Sign Display Store Europe B.V. verhoogd aansprakelijk verstuurd. Risico van beschadiging en verlies van een zending naar de koper wordt daarom door Sign Display Store Europe B.V. gedragen. Nadat de artikelen door de koper in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de koper over.

Artikel 6: Betaling
6.1 De betalingsmogelijkheden zijn: • Online betaalmethoden • Op rekening • Vooruitbetaling (pakketdienst of onze eigen chauffeurs) • Automatische incasso
6.2 Als bedrijf met een KvK-inschrijving kunt u op rekening kopen. Sign Display Store Europe B.V. kan u vragen een inschrijving, niet ouder dan zes maanden, toe te sturen of te faxen. Particulieren kunnen niet op rekening kopen.
6.3 Betalingen op rekening dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum (tenzij anders overeengekomen), in de valuta waarin is gefactureerd door middel van storting of overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening.
6.4 Vooruitbetaling kan per bank of giro. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Sign Display Store Europe B.V..
6.5 Sign Display Store Europe B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor om van de door koper gekozen wijze van betaling af te wijken en aanvullende voorwaarden te stellen.
6.6 Bij overschrijding van de betalingstermijn is koper vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en is koper vanaf die dag een vertragingsrente van 2,5% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Bij niet tijdige betaling na versturen van de laatste herinnering door Sign Display Store Europe B.V. is koper tevens verplicht tot vergoeding van de door Sign Display Store Europe B.V. gemaakte incassokosten, waaronder zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten voor invordering, welke 15% van het openstaande bedrag zijn met een minimum van 27 euro en 50 cent.
6.7 Bij overschrijding van de betalingstermijn behoudt Sign Display Store Europe B.V. het recht om kortingen of eventuele prijsafspraken te laten vervallen.
6.8 Indien koper met enige betaling in gebreke is, is Sign Display Store Europe B.V. gerechtigd eventuele verdere overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud
7.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Sign Display Store Europe B.V., totdat aan alle betalingsverplichtingen is voldaan. Het risico terzake van de reeds afgeleverde artikelen gaat echter reeds over op de koper op het moment van aflevering.

Artikel 8: Garantie
8.1 Sign Display Store Europe B.V. garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
8.2 Voor alle geleverde zaken geldt dat Sign Display Store Europe B.V. de garanties van producenten doorleveren aan de koper. Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie. Door Sign Display Store Europe B.V. wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor schade die is ontstaan als direct of indirect gevolg van het gebruik of functioneren van het geleverde.
8.3 Sign Display Store Europe B.V. is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Sign Display Store Europe B.V.. Sign Display Store Europe B.V. is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
8.4 Indien Sign Display Store Europe B.V., om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
8.5 In het geval de koper via Sign Display Store Europe B.V. een overeenkomst heeft gesloten voor een (verlengde) garantietermijn, dan gelden ten aanzien van deze garantie uitsluitend de voorwaarden die op die overeenkomst van toepassing zijn verklaard.
8.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: - indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Sign Display Store Europe B.V. of de fabrikant zijn verricht; - indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt; - indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; - indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.
8.7 De koper is gehouden Sign Display Store Europe B.V. te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Sign Display Store Europe B.V. mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
8.8 De koper is verplicht het product aan Sign Display Store Europe B.V. te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht Sign Display Store Europe B.V. zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.
8.9 De garantie vervalt indien de koper niet heeft voldaan aan de betalingsverplichting.

Artikel 9: Retournering
9.1 Reclames dienen binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde schriftelijk bij Sign Display Store Europe B.V. te zijn ingediend.
9.2 Na toekenning van een retournummer dient de koper binnen 14 dagen de bestelling te retourneren. Kosten en risico voor verzending zijn voor rekening van de koper.
9.3 Artikelen dienen ongebruikt, compleet, onbeschadigd en in originele verpakking te zijn, indien redelijkerwijs mogelijk. Uitgesloten van retournering zijn in opdracht van de koper vervaardigde artikelen, indien dit het geval is, zullen wij dit duidelijk vermelden.
9.4 Indien blijkt dat Sign Display Store Europe B.V. het verkeerde heeft geleverd zijn kosten van retournering, en opnieuw leveren voor rekening van Sign Display Store Europe B.V.. Sign Display Store Europe B.V. zal dan ook zelf de retournering organiseren.
9.5 Reeds ontvangen betalingen zullen bij acceptatie van de retourzending uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending door Sign Display Store Europe B.V. worden terugbetaald. Indien slechts een deel van een bestelling wordt geretourneerd, blijven de verzendkosten van de oorspronkelijke zending altijd voor rekening van de koper.

Artikel 10: Productinformatie
10.1 Sign Display Store Europe B.V. besteedt de grootste zorg aan de informatievoorziening van de artikelen. Sign Display Store Europe B.V. is echter niet aansprakelijk voor door haar verstrekte onjuiste specificaties en/of andere aanduidingen van de artikelen.
10.2 Getoonde afbeeldingen gelden slechts bij benadering en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Afwijkende afbeeldingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de koop.

Artikel 11: Privacy
11.1 Sign Display Store Europe B.V. hecht grote waarde aan de privacy van haar klanten. Alle persoonlijke gegevens worden daarom met zorg behandeld en beveiligd opgeslagen. Hierbij wordt strikt alle wettelijke regelgeving die van toepassing is op persoonsgegevens gevolgd.
11.2 Sign Display Store Europe B.V. gebruikt de door de koper verstrekte persoonsgegevens voor het verwerken van de bestelling en voor marketingdoeleinden.
11.3 Persoonsgegevens zullen zonder toestemming van de koper door Sign Display Store Europe B.V. niet worden verstrekt aan derden, tenzij dit voor afhandeling van de betaling noodzakelijk is.
11.4 Bedrijfsgegevens of persoonsgegevens kunnen op verzoek van de koper worden gewijzigd.

Artikel 12: Geschillen
12.1 Op deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
12.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dit niet binnen 30 dagen mogelijk blijkt, zullen alle geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. Het oordeel van de rechter is voor alle partijen bindend.